Giới thiệu

Đánh giá khả năng kháng u của rễ cây Hoàn NgọcToàn văn Đánh giá khả năng kháng u của Rễ cây Hoàn Ngọc được đăng trên tạp chí Dược học Số 437 Năm 52 - 09/2012. Trang 24-28. Kết quả so sánh Mẫu bột chiết từ Rễ Hoàn Ngọc có khả năng kháng u đạt ~63%, so với đối chứng Doxorubicin. Công trình nằm trong khuôn khổ của Đề tài NCKH cấp nhà nước thuộc Chương trình Trọng điểm phát triển công nghiệp Hoá dược đến năm 2020 CNHD.ĐT.030/11-12