Giới thiệu

Cây HOÀN NGỌC - Cây thuốc quý cần được nghiên cứu & sử dụng để phục vụ sức khoẻToàn văn bài viết của GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng và cộng sự về cây Hoàn Ngọc. 06/2008, từ bài viết này, mở ra Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp nhà nước "Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo chế phẩm phòng chống khối u từ cây Hoàn Ngọc"